Giới thiệu bài thi

Quý vị đang lựa chọn bài thi đầu vào theo chuẩn TOEIC. Đây là bài thi TOEIC giản lược gồm 30 câu hỏi, cụ thể :
- Bài Nghe hiểu (Listening Comprehension): 5 phút
- Bài Đọc hiểu (Reading Comprehension): 20 phút
Vui lòng chuẩn bị tai nghe và chọn LÀM BÀI THI ĐẦU VÀO để bắt đầu bài thi.

Thi đầu vào

Hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để làm bài